INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO: 60461373, se sídlem Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 (dále jen „správce“ nebo „VŠCHT Praha“).

Pověřence pro ochranu osobních údajů VŠCHT Praha je možno kontaktovat na e-mailové adrese gdpr.poverenec@vscht.cz.

K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, vybraní zaměstnanci správce a případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za tímto účelem: registrace na akci, přípravy materiálů nutných pro průběh akce, vystavení osvědčení (diplomu), případného kontaktování v souvislosti s konáním akce.

Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, která vzniká mezi Vámi a správcem přihlášením na akci a jejímž předmětem je umožnění Vaší účasti na akci. Tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).

Zpracování je tedy možné i bez Vašeho výslovného souhlasu, a sice na základě uvedené smlouvy. Poskytnutí osobních údajů však není z Vaší strany nikterak povinné. Pokud však osobní údaje neposkytnete, nebude Vaše účast na akci možná. Je zcela Vaším rozhodnutím, zda se chcete akce zúčastnit.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat ve Vámi poskytnutém rozsahu v souvislosti s přihlášením na akci, zejména se jedná o jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Doba zpracovávání osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat po dobu nejméně jednoho roku, nejvýše pak po dobu, po kterou je tak povinen činit na základě právních předpisů upravujících jeho povinnosti související s vedením účetnictví, spisovou službou a archivnictvím, případně po dobu plynoucí z pravidel poskytovatele finančních prostředků, z nichž je akce financována.

Práva související s ochranou osobních údajů

Máte zejména právo:

  • požádat o přístup k Vašim osobním údajům a o informaci, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou o Vás zpracovávány a komu jsou případně zpřístupněny,
  • požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
  • požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné,
  • vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů,
  • požádat, aby nebyly Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost Vašich námitek či stížností proti zpracovávání osobních údajů,
  • požádat o umožnění přenesení Vašich osobních údajů jinému správci,
  • podat stížnost u dozorového úřadu (uoou.cz),

a to na e-mailovou adresu gdpr.poverenec@vscht.cz (technické či organizační dotazy vč. úpravy jiných údajů, např. názvu školy, směřujte na adresu cho@vscht.cz).

Podrobnosti k uplatnění Vašich práv a Vaše další práva jsou uvedeny v GDPR.

Další informace související s akcí

V rámci akce mohou být pořizovány zvukové, obrazové či zvukově-obrazové záznamy pro zpravodajské a dokumentační potřeby správce. Tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016.

Právě běží:

Co nás čeká